Εκλογή συµβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

Άρθρο 37 1. Στις εκλογές των συµβουλίων τοπικής κοινότητας η κατανοµή των εδρών γίνεται
αναλογικά, µεταξύ όλων των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές και έχουν
υποψηφίους για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, µε τον ακόλουθο τρόπο:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι µαζί οι
συνδυασµοί που συµµετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συµβούλιο της
τοπικής κοινότητας, διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του συµβουλίου τοπικής κοινότητας,
αυξηµένο κατά µία µονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει παραλειπόµενου του κλάσµατος
αποτελεί το εκλογικό µέτρο.
Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται στη συνέχεια µε το
εκλογικό µέτρο και κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο
αυτής της διαίρεσης.
Εάν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί που συµµετέχουν στην κατανοµή µε την
προηγούµενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που
αποµένουν διανέµονται ανά µία  µεταξύ όλων αυτών των συνδυασµών, ανάλογα µε τα
αχρησιµοποίητα υπόλοιπα που έχουν. 
Αν οι συνδυασµοί αυτοί ή µερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθµό αχρησιµοποίητων
υπολοίπων, γίνεται κλήρωση.
Αν και µετά τη διανοµή των εδρών µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα παραµένουν
αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέµονται ανά µία, ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασµός.
Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες
από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασµό που έχει το
µικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθµού έγκυρων
ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασµών, ενεργείται µεταξύ αυτών κλήρωση από
το αρµόδιο πρωτοδικείο. 

2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας µόνο συνδυασµός για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο
πρόεδρος του συµβουλίου τοπικής κοινότητας και οι σύµβουλοι της τοπικής κοινότητας
εκλέγονται από το µοναδικό αυτό συνδυασµό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς
προτίµησης, µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του συµβουλίου της τοπικής
κοινότητας, εκλέγονται τακτικοί σύµβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωµατικοί.

3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο µόνο συνδυασµοί για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας ή για
τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για
ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού. Στην περίπτωση αυτή στα τριµελή συµβούλια
τοπικής κοινότητας κατανέµονται στον πλειοψηφούντα συνδυασµό δύο (2) έδρες και στον
επιλαχόντα συνδυασµό µία (1) έδρα. 
Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαµβάνει ο συνδυασµός που πλειοψήφησε. 

4.Αν ισοψηφίσουν περισσότεροι από δύο συνδυασµοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.
Στα τριµελή συµβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασµός εκλέγει τον πρόεδρο και
οι άλλοι δύο συνδυασµοί από ένα σύµβολο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφίσουν
περισσότεροι από δύο συνδυασµοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το
πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασµού, ο οποίος και
λαµβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου
συνδυασµού ισοψηφίσουν το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.