Παράδειγμα κατανομής εδρών Τοπικού Συμβουλίου(ανω 300 κατ.)


 Σε Τοπικό Συμβούλιο με 1950 κατοίκους έχουμε Τοπικό Συμβούλιο 3μελές.

Εάν το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων είναι 1.300 και έστω ότι:
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 700 ψήφους
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 400 ψήφους
Ο Γ’ συνδυασμός λαμβάνει 200 ψήφους.

Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού στο τοπικό διαμέρισμα διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Το εκλογικό μέτρο είναι [(700+400+200)/3] +1= 434  (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται)

Επομένως:
 Ο Α’ συνδυασμός καταλαμβάνει (700/434=1,61) 1 έδρα, με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 266 ψήφους.
 Ο Β’ συνδυασμός καταλαμβάνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 400 ψήφους.
Ο Γ’ συνδυασμός καταλαμβάνει 0 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 200 ψήφους.

Το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων του κάθε συνδυασμού υπολογίζεται ως εξής:

Σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού- (Εκλογικό μέτρο x έδρες)


Οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες (1 έδρα) από τις προς διάθεση (3 έδρες), οπότε οι συνδυασμοί ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω, δηλ:
 α) Β’ συνδυασμός
 β) Α’ συνδυασμός.
γ) Γ’ συνδυασμός.

Επομένως, μία έδρα θα δοθεί στο Β’ και μία έδρα στον Α’ .


Άρα, η τελική κατανομή των εδρών είναι,
Ο Α’ συνδυασμός λαμβάνει 2 έδρες
Ο Β’ συνδυασμός λαμβάνει 1 έδρα