Ηλεκτρονική πολεοδομία στον Δήμο Κορινθίων;;


Διαβάζω ότι, 


"Ο Δήμος Κορινθίων θέτει σε εφαρμογή την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολεοδομικών θεμάτων για μηχανικούς και πολίτες, με την ''ηλεκτρονική πολεοδομία'', που στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά και της διαφθοράς.

----------------------------------------------------

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ "Ηλεκτρονική Πολεοδομία"

Προϋπολογισμού : 5.070.224,11 €

Το έργο "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) όλης της χώρας.
Σκοπός του έργου είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους διοικητικούς μηχανισμούς των πολεοδομικών υπηρεσιών με άμεσα οφέλη την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους πολίτες (μείωση του χρόνου ανταπόκρισης, διαφάνεια στις διαδικασίες, ενημέρωση) και την αύξηση της παραγωγικότητας των Π.Υ. (απελευθέρωση παραγωγικού χρόνου στελεχών, ευχέρεια πρόσβασης και επικοινωνί-ας).
Οι επιμέρους στόχοι είναι: • Η υποστήριξη των στελεχών των Π.Υ. και των συνεργαζόμενων με αυτές Φορέων μέσω της εύκο-λης πρόσβασης (και αναζήτησης) σε κανονιστικού τύπου κωδικοποιημένη πρωτογενή πληροφορία που παράγει το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (δηλαδή την Γενική Νομοθεσία - ΓΟΚ, π.χ. Φ.Ε.Κ., Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους) και που αφορά στην πολεοδομική πολιτική του Υπουργείου (χωροταξικά, περιβαλλοντολογικά και πολεοδομικά δεδομένα και ρυθμίσεις).
 • Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και αυτόματη διαχείριση των πληροφοριών και των εργασιών που σχετίζονται με τις σημαντικότερες λειτουργίες των Π.Υ., όπως το πρωτόκολλο, η έκδοση οικοδομικών αδειών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυθαιρέτων και επικινδύνων κατασκευών.
 • Η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση και την πρόοδο των υποθέσεων τους, μέσω internet, και η δημιουργία ψηφιακού αρχείου νέων οικοδομικών αδειών.
Ο εκσυγχρονισμός των Πολεοδομικών Υπηρεσιών της χώρας με σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συμβάλλει
 • άμεσα: στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, με συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • έμμεσα: στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:
 • Βελτίωση των οργανωτικών δομών,
 • Βελτίωση του συστήματος λήψης αποφάσεων,
 • Απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και εργασιών της Ν.Α. με άμεσο αντίκτυπο στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Η προτεινόμενη παρέμβαση θα συγκεντρώσει την πληροφορία (συνολικό πλέγμα πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά στους πολίτες και στις δημόσιες υπηρεσίες), η οποία στην παρούσα φάση είναι δια-σκορπισμένη χωρικά σε ένα σημείο στο διαδίκτυο. Έτσι θα παρέχεται εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση σε κανονιστικού τύπου κωδικοποιημένη πρωτογενή πληροφορία η οποία παράγεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και αφορά στην πολεοδομική πολιτική του υπουργείου. Επιπλέον καταργείται η ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις, για γραπτές συνδιαλλαγές (π.χ. αιτήσεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ για ερμηνεία του Γ.Ο.Κ. ή αιτήσεις στους δήμους για χορήγηση των προβλεπόμενων χρήσεων γης κ.λ.π.), εφόσον ο πολίτης θα αντλεί απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την απαραίτητη πληροφορία μέσω αναζήτησης στο δια-δίκτυο. Επιπλέον ο χρήστης θα δύναται να καταθέτει ηλεκτρονικά συγκεκριμένα αιτήματα / ερωτήμα-τα τα οποία θα προωθούνται / απαντώνται από τους αρμόδιους φορείς.

Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί μια εφαρμογή τόσο στον τομέα χωροταξίας-πολεοδομίας όσο και στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, καθότι για πρώτη φορά ένας μεγάλος όγκος της απαιτού-μενης πληροφορίας για τις ανάγκες του περιφερειακού προγραμματισμού θα είναι διαθέσιμη από ένα και μόνο σημείο πρόσβασης.

Επίσης, η εφαρμογή της "Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας" θα απλοποιήσει και θα κάνει διαφανή τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, παρέχοντας ταυτόχρονα γρήγορη και έγκυρη πληροφόρη-ση στους ενδιαφερόμενους (πολίτες, μηχανικούς, κλπ).


Ενδεικτικά, οι ωφελούμενοι από το προτεινόμενο σύστημα περιλαμβάνουν :


 • μηχανικούς (πληροφορία για την κατασκευή κτιρίων και άλλων τεχνικών έργων, οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα)


 • υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης που ασκούν ελέγχους ή ασκούν προγραμματισμό / σχεδιασμό σε κάποιο χωρικό επίπεδο (περιβαλλοντικές μελέτες, νομοθεσία, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες, κλπ)


 • τον απλό πολίτη που συναλλάσσεται με τις πολεοδομικές υπηρεσίες στα πλαίσια χορήγησης εγ-γράφων (βεβαιώσεις, αντίγραφα) ή έκδοσης οικοδομικών αδειών και καταγγελίες αυθαιρέτων.