Πρόταση για 26.000 τον/έτος υδατοκαλλιέργειες στη Σολυγεία!!


 Η Πελοπόννησος μια περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυμένη με ιχθυοκαλλιέργειες και ειδικά η περιοχή που περιλαμβάνεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Κορινθίων, έχουν άμεσο και ζοφερό ενδιαφέρον για την εξέλιξη αυτής της διαβούλευσης και φυσικά την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή μας.
Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις θέσεις και προτάσεις που θα αναπτύξουν ο 
Δήμαρχος αλλά και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις και φυσικά ο περιφερειάρχης κ.Τατούλης για την πρόταση που υπάρχει για την δημιουργία του Π.Ο.Α.Υ Σοφικού-Σελόντα με 4 ζώνες, στη Νήσο Πλατειά Κορινθίας, νήσο Οβριό, ΚΟΡΦΟ,και Όρμο Σελόντα, δυναμικότητας περίπου 26.000 τον/έτος!!

-------------------------------------------------------------------

Δημόσια Διαβούλευση για την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»


Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θέτει τις κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ανταγωνιστικότητα του κλάδου όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνει:
1. Εξειδίκευση για κάθε τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα). 
2. Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα
3. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
4. Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=1630 έως τις 26 Μαΐου 2011.