ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε.ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ


Με απόφαση της στις 12.09.2011 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε σε προκήρυξη του έργου :
«Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας». 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε
60.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
1.Δαπάνη Εργασιών 33.130,00€
2.Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.276,40€
3.Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+
Ο.Ε.) 6.360,96€
4.Απολογιστικά αναδόχου προμήθεια ασφάλτου με όφελος 0€
Αναθεώρηση 13,13€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.219,51€

 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Δ.Ε. Σολυγείας.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
α) Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης (αποκατάσταση σπασιμάτων και
φθορών)

 Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 25/7336.0006 και τίτλο «Συντήρηση επισκευή δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας» ποσού 100.000,00€ για ποσό 60.000,00€ (Πόροι Δήμου
Α.Ο.Ε. 17/153/2011).


Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες και
αρχίζει από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο Δήμο Κορινθίων και
πάντως όχι αργότερα από την εκπνοή δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.