ΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ !ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


Ναύπλιο, 25 -10-2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με την υπ’ αρίθ. 5280/2010/28-07-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου με τα 
παρακάτω στοιχεία: 

Ονομασία – Είδος έργου : "Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία πλωτής 
μονάδας εκτροφής θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων , ετήσιας δυναμικότητας 1.080 τόνων , 
σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων , στη θέση <<Νοτιοανατολικά Ακρωτηρίου Τραχήλι >>, Νέας Επιδαύρου , Δήμου Επιδαύρου , Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος ,( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ΥΠ.Α.Α.Τ.) 

Φορέας υλοποίησης του έργου: 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 

α Αρμόδια σε θέματα περιβάλλοντος Υπηρεσία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛ/ΣΟΥ 
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή στοιχείων: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

α Εφημερίδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης: ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

α.α 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ