Τα τέλη ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων για το 2012
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων αποφάσισε τη μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, που έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 143/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα ισχύσουν από 
1-01-2012 και εφεξής, ως κατωτέρω:


Α. Τέλη Ύδρευσης:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σολυγείας:

Οικίες:

Κατανάλωση m3 ανά 4/μηνο                      Τιμή € ανά m3
1 - 80                                                                   0,95
81 - 120                                                               2,00
120 - 160                                                             4,40
160 και πάνω                                                      8,00

Επιχειρήσεις σε όλη τη Δ.Ε. Σολυγείας – Ξενοδοχεία – Κατασκηνώσεις κ.λπ.:
1 – 100                                                                0,90
101 – 200                                                            1,20
201 – 500                                                            1,50
501 και πάνω                                                     2,00

Β. Τέλη Σύνδεσης:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                             ΤΙΜΗ €
Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου                                  400,00
Δ. Ε. Σαρωνικού                                             440,00
Δ. Ε. Τενέας                                                    200,00
Δ. Ε. Σολυγείας – Τ. Κ. Κόρφου                     400,00
Δ. Ε. Σολυγείας – . Κ. Σοφικού                       265,00
Δ. Ε. Σολυγείας – Τ. Κ. Αγγελόκαστρου         200,00

Γ. Τέλη Επανασύνδεσης:
Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου                                   200,00
Δ. Ε. Σολυγείας                                              295,00
Δ. Ε. Σαρωνικού                                             295,00
Δ. Ε. Τενέας                                                    200,00

Δ. Πάγιο:
Δ.Ε. ‘Ασσου-Λεχαίου                                20,00 / 4μηνο
Δ.Ε. Τενέας                                               20,00 / 4μηνο
Δ,Ε. Σαρωνικού                                        20,00 / 4μηνο
Δ.Ε. Σολυγείας                                          20,00 / 4μηνο

Ε. Ποινή παράνομης σύνδεσης:
Δ.Ε. ‘Ασσου-Λεχαίου                                      1467
Δ.Ε. Τενέας                                                     1467
Δ,Ε. Σαρωνικού                                               1467
Δ.Ε. Σολυγείας                                                1467

ΣΤ. Διανομή νερού με βυτιοφόρα του Δήμου στη Δ.Ε. Σολυγείας

Το 1m3 για διανομή νερού σε οικίες,          
επιχειρήσεις (εγγεγραμμένες στο                     3,75 €  
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο), ξενοδοχεία,
κατασκηνώσεις κ.λ.π.
Σύμφωνα με ανωτέρω τα έσοδα προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 2.050.000,00 €

2. Από 1-1-2012 οι λογαριασμοί ύδρευσης θα εκδίδονται ανά τετράμηνο σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων.