Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων από 12 μέχρι 23 Ιουλίου


Απογραφή όλου του προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό προβλέπεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, ενώ  η κίνηση συνδέεται με την δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, με την οποία θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η απογραφή θα διενεργηθεί από 12 έως 23 Ιουλίου 2010, ενώ οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών θα απογραφούν από 1η έως 9 Ιουλίου 2010. Την απογραφή συντονίζει η Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού της Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, που περιέχει τα προσωπικά στοιχεία, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης και τίτλους σπουδών του υπαλλήλου. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται στη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ενώ η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει και με τους ασφαλιστικούς φορείς. Κατά την διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, αποδίδεται μοναδικός Ενιαίος Κωδικός Μισθοδοσίας Δημοσίου (ΕΚΜΔΗ) σε κάθε δημόσιο υπάλληλο, του οποίου τα στοιχεία έχουν διασταυρωθεί. Σε κάθε πρόσωπο που προσλαμβάνεται ή διορίζεται από οποιονδήποτε φορέα Δημοσίου χορηγείται στο εξής ΕΚΜΔΗ.
Επιπλέον, με την ΚΥΑ συστήνεται η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αποστολή της είναι η πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών, προσθέτων αμοιβών, ΧΕΠ, αποζημιώσεων του προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων, που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.