ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων.
Αποφασίζει:
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σύμφωνα με το Ν. 3463/06, αρ. 89 § 1.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Χασικίδη.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Έργων Υποδομής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χατζή.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Περόγαμβρο.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βατουσιάδη.
• Διορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φαρμάκη.