Τα εκατομμύρια και οι λακούβες


Προεκλογικά ο Δήμαρχος ισχυριζόταν ότι ο Δήμος είχε 12 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του .Η Κίνηση Πολιτών είχε (και έχει) την άποψη ότι αυτό που έχει σημασία ΔΕΝ είναι τα ταμειακά διαθέσιμα αλλά η καθαρή οικονομική θέση. Δηλαδή τι μένει αφού υπολογίσεις και αυτά που χρωστάς και αυτά που βάσιμα έχεις λαμβάνειν.

Βέβαια, εάν δεν εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου προς τους δημότες, το ταμείο ανεβαίνει αλλά η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται.

Έτσι και στο πρόβλημα της συντήρησης των οδών για τις οποίες έχει αρμοδιότητα και υποχρέωση ο Δήμος, η κατάσταση είναι απαράδεκτη, οφειλόμενη και στην ελλιπή επίβλεψη των εργολάβων ,με αποτέλεσμα την έλλειψη σωστής συμπίεσης πριν από την ασφαλτόστρωση και τις υποχωρήσεις του οδοστρώματος στην συνέχεια. Πως όμως να ελέγξεις τον εργολάβο που προεκλογικά έριχνε άσφαλτο όπου πουλάγανε την ψήφο τους;

Για δείτε τον δρόμο πίσω από την μάνδρα του στρατοπέδου που ασφαλτοστρώθηκε πρόχειρα παραμονές των εκλογών , πως έχει βουλιάξει τώρα.

Επειδή με πρόσφατες δηλώσεις του (εδώ) ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ντιγκιρλάκης όσο και ο Δήμαρχος (ο οποίος προεδρεύει και της ΔΕΥΑΚ) αποποιούνται των ευθυνών τους για τα επικίνδυνα χάλια του δημοτικού οδικού δικτύου, παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις και αφήνουμε τους δημότες να κρίνουν αν η Δημοτική Αρχή τηρεί τις υποχρεώσεις της.NOMOΣ 3481/20063. Με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την απόφαση της παραγράφου 2 και εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπόλοιπων δημόσιων οδών είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας.

5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. ....

6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης.....

Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας....

7. Οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσωπα που εκτελούν έργα επί των οδών, υποχρεούνται να αποκαθιστούν πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην άδεια που εκδίδει η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία κατά την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – ΦΕΚ 57 Α΄) και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα
(10) ημέρες από του πέρατος των εργασιών, επί των τμημάτων των οδών τα οποία παραδίδονται στην κυκλοφορία. ...

8. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν την κατάταξη και χαρακτηρισμό των οδών και τις συνέπειες που απορρέουν από την κατάταξη, κατά τις ισχύουσες  διατάξεις.

Αριθμ. 15400/ΟΙΚ ΦΕΚ Β 1932/26.9.2007

Καθορισμός των οδών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4. Στη συντήρηση των Δήμων ή Κοινοτήτων ανήκουν τα τμήματα των Ε.Ο. και Επ.Ο. που διέρχονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων τους ή εντός οικισμών προϋφισταμένων του `23 καθώς και οι Περιφερειακοί Οδοί αυτών (παρακάμψεις) και σε αποστάσεις τουλάχιστον 200μ. πριν και μετά τα όρια τους ή σε αποστάσεις εφ`Όσον είναι μεγαλύτερες των 200μ. που τοποθετούνται οι πληροφοριακές πινακίδες του Κ.Ο.Κ. αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής (Π-17 και Π-18).


Βασίλειος Αν. Μιχαλόπουλος