«Λεόντια υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η Προγραμματική Σύμβαση για τα νερά» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρά τη δέσμευση ότι θα έρθει η προγραμματική σύμβαση για συζήτηση στο Π.Σ. πριν υπογραφεί, ο κ. Περιφερειάρχης ανακοίνωσε στο Π.Σ. της 16 Ιανουαρίου ότι θα υπογραφεί η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, χωρίς να γίνει συζήτηση για το περιεχόμενό της.
Καταγγέλλουμε ότι αυτό σημαίνει κατάργηση ουσιαστικά του Π.Σ. και δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα ο κ. Τατούλης.
Απαιτούμε να έρθει προς συζήτηση η εν λόγω προγραμματική σύμβαση και καλούμε το προεδρείο του Π.Σ. και την εκτελεστική επιτροπή να πάρουν θέση.
Εμείς είμαστε ριζικά αντίθετοι με την προγραμματική σύμβαση. Διότι:
1) Δεν μπορεί τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Πελοποννήσου να την αναλάβει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., διότι δεν έχει γνώσεις ούτε για τα υπόγεια νερά ούτε για την άρδευση. Μόνο για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει εμπειρία.
2) Διότι με βάση το Μεσοπρόθεσμο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ήδη είναι στο Χρηματιστήριο, σε λίγο θα πωληθεί πιθανόν σε εταιρείες γαλλικών συμφερόντων. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να εκχωρήσει τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο, ένα δημόσιο αγαθό που είναι τα νερά σε μια ιδιωτική εταιρεία.
3) Δεν μπορεί να εκχωρούνται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα πάντα χωρίς να υπάρχουν τα σχέδια διαχείρισης απ’ τα οποία να προκύπτουν οι ανάγκες. Αυτό λέγεται πλήρης αγνωστικισμός.
4) Σήμερα υπάρχει το master plan ΙΓΜΕ – Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να στηριχθεί στο συγκεκριμένο και εγκεκριμένο master plan και με βάση αυτό να καθοριστούν ποιες είναι οι ανάγκες της.
5) Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι «λεόντια» υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και εις βάρος των συμφερόντων της Περιφέρειας και των πολιτών της. Συγκεκριμένα:
α) Το άρθρο 2 «Αντικείμενο του Μνημονίου», αναφέρει:
«... Με το παρόν Μνημόνιο - Πλαίσιο Συνεργασίας (εφεξής και «η Συμφωνία») συμφωνείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εξειδίκευση στην τεχνική υποστήριξη και στο σχεδιασμό έργων και συστημάτων Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Όμβριων, καθώς στη διαχείριση του Υδάτινου Δυναμικού της Περιφέρειας. Το ακριβές αντικείμενο των επιμέρους πράξεων του Μνημονίου - Πλαισίου Συνεργασίας θα προσδιορίζεται με προγραμματικές συμβάσεις που θα ακολουθήσουν και θα εναρμονίζονται με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο».
Δεν συμφωνούμε με το συγκεκριμένο άρθρο διότι:
i) Σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετίζεται με την άρδευση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Γιατί; Δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό αυτό ο κ. Τατούλης και συνολικά η πλειοψηφία;
ii) Από πού προκύπτει η εμπειρία της ΕΥΔΑΠ σε μελέτες υδροφόρου ορίζοντα και ότι σχετίζεται με αυτούς; Είναι γνωστό ότι για τον υδροφόρο ορίζοντα γνωρίζει το ΙΓΜΕ.
iii) Δεν γίνεται πιο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης τώρα, αλλά αναφέρει ότι το ακριβές αντικείμενο θα γίνεται με νέες προγραμματικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και γι’ αυτά που δεν γνωρίζει όπως είναι τα υπόγεια ύδατα και η άρδευση θα αποφασίζει ουσιαστικά αυτή.
β) Στο άρθρο 7 με τίτλο «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από:
1.     Από έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.
2.     Από έναν (1) εκπρόσωπο της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», με τον αναπληρωτή του.
3.     Από ένα (1) μέλος κοινής αποδοχής, οριζόμενο από τα συμβαλλόμενα μέρη...
... Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της.
Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή» η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Συμφωνίας, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Συνεπώς η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μπορεί ουσιαστικά να αποφασίσει ό,τι θέλει και ουσιαστικά η Περιφέρεια εκχωρεί σε μια επιτροπή που μπορεί να ελέγχει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. το δημόσιο αγαθό που λέγεται νερό. Δηλαδή στην ουσία παραιτείται η Περιφέρεια των δικαιωμάτων της και τα εκχωρεί όλα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
γ) Άρθρο 9: «Ειδικοί όροι»
«Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτών, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, των ιστολογίων ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων, καθώς και κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Το σύνολο των εγγράφων, δεδομένων, μεταδιδομένων και των συνόλων αυτών, που θα παραληφθούν, θα αναπτυχθούν, θα συλλεχθούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα περιέλθουν στην Περιφέρεια στο πλαίσιο εκτέλεσης και κατά την διάρκεια πραγματοποίησης της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων που θα υπογραφούν, θα αποτελούν πλήρη διανοητική ιδιοκτησία της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.». Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» διατηρεί τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων που θα υπογραφούν και θα της παραδοθούν κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο υλοποίησής τους, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Το σύνολο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εκχωρείται ρητά και ανεπιφύλακτα χωρίς καταβολή αμοιβής, ή χωρίς να εγείρεται οποιαδήποτε άλλη αξίωση από την Περιφέρεια ή οποιοδήποτε τρίτο. Ρητά ορίζεται ότι τα αποτελέσματα των εισηγήσεων, μελετών και απόψεων που εκφράζονται από την Περιφέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο δράσης για την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», η οποία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να αποφασίζει κυρίαρχα για κάθε αρμοδιότητα που εκ του νόμου διαθέτει».
Εδώ πλέον ο χαρακτηρισμός «λεόντια συμφωνία» είναι μικρός, διότι:
i) Γράφεται το πρωτοφανές ότι απαγορεύεται να δημοσιεύεται οτιδήποτε αν δεν το εγκρίνει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ii) Τα δεδομένα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή μιας ιδιωτικής επιχείρησης!!! Αλήθεια είναι δυνατόν να αναφέρεται κάτι τέτοιο, όταν κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια και όχι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.;
iii) Προσοχή στην τελευταία πρόταση: «Ρητά ορίζεται ότι τα αποτελέσματα των εισηγήσεων, μελετών και απόψεων που εκφράζονται από την Περιφέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο δράσης για την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», η οποία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να αποφασίζει κυρίαρχα για κάθε αρμοδιότητα που εκ του νόμου διαθέτει»!!!
Εδώ οφείλει ο κ. Περιφερειάρχης να μας εξηγήσει τι εννοεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μας είναι άκρως επικίνδυνο.
Συμπέρασμα, όλο το μνημόνιο είναι διάτρητο και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. Περιφερειάρχης και η πλειοψηφία να υπογράψουν μια «λεόντια» συμφωνία υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξάρτητα αν συμφωνεί και η μείζων μειοψηφία.
Το νερό είναι φυσικός πόρος και δημόσιο αγαθό και δεν έχει κανένα δικαίωμα καμία πλειοψηφία να εκχωρεί αυτό τον τόσο σημαντικό φυσικό πόρο σε μια ιδιωτική εταιρεία.


17-1-2012
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ